فارسی English امروز: دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ :: ساعت ۱۶:۱۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

 

«محورهای همایش ملی حقوق شهروندی»

 

1.     مبانی حقوق شهروندی

§        مفهوم‏شناسی حقوق شهروندی

§        نسبت‏ شناسی حقوق شهروندی و حقوق بشر

§        پویش تاریخی حقوق شهروندی

§        مبانی نظری حقوق شهروندی

§        حقوق شهروندی و تعیّن قانون اساسی

§        منابع حقوق شهروندی در نظم حقوقی داخلی

2.     حقوق شهروندی و حقوق اسلامی

§        حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی

§        حقوق شهروندی در منابع اسلامی

§        حقوق شهروندی در آراء فقیهان

§        حقوق شهروندی در اندیشه های امام خمینی (ره)

3.     حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای

§        حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای وکلا

§        حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای پزشکی و پرستاران

§        حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای پارلمانی

§        حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای در مدیریت منابع انسانی

§        حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ ای حسابداران

§        حقوق شهروندی و اخلاق اداری کارمندان دولت

§        منشور حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای

4.     حقوق شهروندی و نظام قضایی

§        حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی

§        حقوق شهروندی در مرحله رسیدگی

§        حقوق شهروندی در مرحله صدور حکم

§        حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم

§        حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی

§        حقوق شهروندی و دعاوی ملکی

§        حقوق شهروندی و دعاوی خانوادگی

§        حقوق شهروندی و دعاوی ثبتی

§        حقوق شهروندی و سایر دعاوی

§        منشور حقوق شهروندی و نظام قضایی

5.     حقوق شهروندی و نظام اداری

§        حقوق شهروندی و مدیریت دولتی

§        حقوق شهروندی و سلامت اداری

§        حقوق شهروندی و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت

§        حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری

§        حقوق شهروندی و پلیس اداری

§        منشور حقوق شهروندی و نظام اداری

6.     حقوق شهروندی و حقوق شهری

§        حقوق شهروندی و عوارض محلی

§        حقوق شهروندی و خدمات عمومی شهری

§        حقوق شهروندی در نظامات حاکم بر شهرداری‏ها

§        حقوق شهروندی و سرانه فرهنگی

§        حقوق شهروندی و حاشیه‏ نشینی

§        حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری

§        منشور حقوق شهروندی و حقوق شهری

7.     حقوق شهروندی و انتخابات

§        حقوق شهروندی و حق مشارکت سیاسی

§        حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و منصفانه

§        حقوق شهروندی و تبلیغات انتخاباتی

§        حقوق شهروندی و نظارت بر انتخابات

§        حقوق شهروندی و احترام به اراده اکثریت

§        منشور حقوق شهروندی و انتخابات

8.     حقوق شهروندی و بهداشت و درمان

§        حقوق شهروندی و تجهیزات بیمارستانی

§        حقوق شهروندی و حقوق مراجعان و همراهان بیمار

§        حقوق شهروندی و منشور حقوق بیمار در ایران

§        حقوق شهروندی و تجمیع صندوق‏های بیمه‏ای

§        منشور حقوق شهروندی و بهداشت و درمان

9.     حقوق شهروندی و محیط زیست

§        حقوق شهروندی و حقوق آلودگی هوا

§        حقوق شهروندی و سرانه فضای سبز

§        حقوق شهروندی و حق بر آب آشامیدنی سالم

§        حقوق شهروندی و پسماندها

§        صیانت از محیط زیست و شهروندی جهانی

§        منشور حقوق شهروندی و محیط زیست

10.                       حقوق شهروندی و کرامت انسانی

§        حقوق شهروندی و آزادی اندیشه و بیان

§        حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات

§        حقوق شهروندی و آزادی سندیکایی

§        حقوق شهروندی و حق بر اشتغال

§        حقوق شهروندی و حق بر امنیت شغلی

§        حقوق شهروندی و حق بر داشتن مسکن

§        حقوق شهروندی و حق بر تأمین اجتماعی

§        حقوق شهروندی و برابری دستمزد

§        حقوق شهروندی و همزیستی صلح‏آمیز

§        حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی

§        حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی

§        منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی

11.                       آموزش حقوق شهروندی

§        حقوق شهروندی و منشور حقوق دانش‏آموز

§        حقوق شهروندی و منشور حقوق و تکالیف معلمان

§        آموزش حقوق شهروندی در مدارس

§        حقوق شهروندی و آموزش عالی

§        مراجع دولتی و آموزش حقوق شهروندی

§        سازمان‏های غیردولتی و آموزش حقوق شهروندی

§        صدا و سیما و آموزش حقوق شهروندی

§        شبکه‏ های مجازی و آموزش حقوق شهروندی

§        منشور حقوق شهروندی و آموزش حقوق شهروندی