فارسی English امروز: دوشنبه ۲۲ آبان ۹۷ :: ساعت ۲۰:۰۸
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

برای ارسال مقالات ابتدا وارد سامانه امور پژوهشی شوید؛ سپس در قسمت راست پنجره به عضویت در سایت درآمده و بعد در قسمت همایش ها بر روی عبارت دومین سمینار منطقه ای بدخیمیهای شایع کودکان و بزرگسالان کلیک نمایید.

تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل  (Full text)خودداری شود.

در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.

خلاصه مقالات باید شامل اجزاء زیر باشد:

سابقه و هدف (Background and Objective)

مواد و روش ها (Materials and Methods)

یافته ها ( Findings)

نتیجه گیری (Conclusion)

واژه های کلیدی (Key Words)

تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد. (دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمان که تحقیقی را بر عهده داشته است.)

برای نگارش تمامی اجزا در خلاصه مقالات از Word2007 و نسخه های بالاتر استفاده گردد. در متن چکیده ی فارسی فونت B Nazanin و در متن انگلیسی  فونت Times New Roman مورد نظر  می باشد.

عنوان مقاله بصورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد.

زیر نام نویسنده مسئول خط کشیده و آدرس پستی، ایمیل و شماره تلفن نویسنده مسئول نوشته شود.

سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه ی 10 نگارش گردد.

متن خلاصه ی مقاله با فونت اندازه ی 12 و سر تیتر ها بصورت Bold   نگارش گردد.

حاشیه از هر طرف دو سانتی متر منظور گردد.