فارسی English امروز: دوشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ :: ساعت ۲۱:۱۹
ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگي

سمت دانشگاهی

سمت اجرایی

آزاد عزیززاده

عضو هیئت علمی

دبیر اجرایی کنفرانس

محمد وارعی

معاون اداری مالی

عضو کمیته اجرایی

فاتح اسعدی

رئیس اداره حراست

عضو کمیته اجرایی

سوران محمدی

مدیر پژوهش

عضو کمیته اجرایی

کوروش مولایی

اطللاعات و آمار

عضو کمیته اجرایی

فرزاد کریمی

کارشناس پژوهش

عضو کمیته اجرایی

فرشته حاجی پور

مدیر مالی

عضو کمیته اجرایی

جمال شریف آذر

روابط عمومی

عضو کمیته اجرایی